Domeniul Specializare Locuri bugetate Locuri cu taxa Mai multe detalii și înscriere online
Fizică Fizică <<Detalii>> 0 13 Click!
Fizică informatică <<Detalii>> 11 13 Click!
Fizică medicală <<Detalii>> 20 13 Click!
Suplimentar, cetățenii din categoria "români de pretutindeni" au alocate 2 locuri bugetate, din care 1 cu bursă.

Informatii privind continutul programelor de studii se pot accesa pe https://physics.uvt.ro/educatie/licenta/

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Fizică sunt următoarele:

1.    Carte de identitate/buletin;

2.    Certificat de naștere;

3.    Certificat de căsătoriedacă este cazul;

4.    Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;

o   Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5.    Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;

6.    Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

7.    Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) dacă este cazul.

            (2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

            (3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

            (4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

            (5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

 [1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

În atenţia candidaților! Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament se va susține în 13 septembrie, între orele 11.00 - 12.10, în sala F206.

INSTRUCTAJ CANDIDAȚI - test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament


Procedură privind organizarea și desfășurarea Testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament în cadrul procesului de admitere la programele de studii universitare de licență ale UVT


Detalii tehnice privitoare la Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament


 Concursul/probele de admitere

            (1) Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Fizică se face prin concurs, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament și va avea două componente: un test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament și rezultatele examenului de bacalaureat.

(2) Detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament vor fi descrise într-o procedură distinctă.

            (3) Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 80 de itemi, fiecare valorând 0,1 puncte, acordându-se 2 puncte din oficiu.

            (4) Timpul de lucru pentru rezolvarea testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 70 de minute.

            (5) Nota minima de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

 

 Media de admitere

                        (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

            (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

M=0.3T+0.7N

 

unde T reprezintă nota la test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament, iar N=Max(B;P) – valoarea maximă dintre media generală obținută la examenul de Bacalaureat B, sau una din notele la probele de bacalaureat P cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, la alegerea candidatului (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică).

Pentru situațiile prevăzute la Art. 15, media se calculează cu formula M=0.3T+7.

                        (3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

                        (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Fizică, conform prezentului regulament.

                        (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de licență.

                        (6) În cazul egalității a doi sau mai mulți candidați care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă, fără a se depăși capacitatea maximă de școlarizare stabilită, departajarea se va face în funcție de nota obținută de candidați la proba de bacalaureat cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, în această ordine: fizică, matematică, chimie, biologie sau informatică.

 

 

Candidații care au obținut performanțe recunoscute la Olimpiadele Naționale sau Internaționale de Fizică, în concursuri naționale, regionale (pe grupe de țări), precum și deținătorii Diplomelor de Merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deținătorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere, vor fi echivalați în cadrul concursului de admitere cu N=10 din formula de calcul.

Participanții la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu” care obțin un minimum 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de echivalarea punctajului obținut cu valoarea N=10 din formula de calcul.

(1) La Facultatea de Fizică se constituie o Comisie de admitere, responsabilă de organizarea și desfășurarea corectă a procesului de admitere la nivelul facultății și o Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate de Consiliul facultății.

            (2) Comisia de admitere la nivelul facultății este formată din: decan, prodecan, director de departament, patru cadre didactice și un student reprezentant de la Facultatea de Fizică.

(3) Atribuțiile membrilor Comisiei de admitere sunt:

a)      coordonează organizarea și desfășurarea admiterii la Facultatea de Fizică cu respectarea actelor normative în vigoare;

b)      verifică corectitudinea dosarelor de concurs și îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de admitere;

c)      stabilește lista candidaților admiși în regim de subvenție de la bugetul de stat, ținându-se seama de ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, mai mari sau egale cu 6,00 (șase), în limita cifrei de școlarizare și a opțiunilor privind specializarea aleasă;

d)      stabilește lista candidaților admiși în regim cu taxă după aceleași criterii ca în cazul regimului de subvenție de finanțare de la bugetul de stat.

(4) Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul facultății este formată din trei       cadre didactice titulare având cel puțin gradul de lector universitar.

(5) Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

a)      analizează și soluționează contestațiile cu privire la rezultatul concursului de admitere.

b)      transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților în termenul stabilit pentru afișarea rezultatelor, conform calendarului prevăzut în prezentul regulament.

 
Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Fizică
Adresa:B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 208
Email: elena.danci [at] e-uvt.ro