Taxe

                        (1) La Facultatea de Fizică taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat este 200 de lei, iar taxa de înmatriculare este 150 de lei, în conformitate cu hotărârile Senatului UVT. Taxa de înscriere la concursul de admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul programelor de studii universitare de masterat la care s-a înscris candidatul în cadrul aceleiași facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii universitare din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se înscrie și dorește să urmeze simultan două programe de studii universitare de masterat în cadrul UVT, va depune câte o aplicație pe platforma de admitere pentru fiecare dintre aceste programe și va achita taxa de înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.

                        (2) Categoriile de candidați scutiți de taxa de înscriere pentru procesul de admitere, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere online, sunt:

        copiii întregului personal din învățământul preuniversitar (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic) aflat în activitate sau pensionat;

        copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat;

        întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare;

        candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ;

        candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială;

        candidații orfani de ambii părinți;

        sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale – la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport).

     candidații care au fost declarați șefi de promoție (promoția 2022) la nivelul unui program de studii universitare de licență din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT).

            (3) Sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale – la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport) sunt scutiți de taxa de înmatriculare pentru studiile universitare de masterat.

                        (4) Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare încărcate de candidați pe platforma de admitere și prezentate în original la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT. Aprobarea scutirii se face de către Comisia de admitere de la nivelul facultății.

                        (5) Candidații din state terțe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de euro (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).

                        (6) În momentul confirmării locului obținut în urma concursului de admitere, în conformitate cu calendarul procesului de admitere menționat la articolul 8 din prezentul regulament, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.

                        (7) Până la data de 3 august 2022, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până la data de 20 septembrie 2022, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, studenții admiși pe locuri cu taxă au obligația de a plăti 30% din valoarea taxei anuale de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul alocat.

                        (8) Dacă în urma procesului de confirmare și redistribuire a locurilor un student inițial declarat admis pe un loc cu taxă va trece pe un loc fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 de procente din valoarea taxei anuale de studiu.

            (9) Studenții înmatriculați concomitent la două programe de studii universitare  diferite din cadrul Universității de Vest din Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii universitare sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% pentru fiecare program de studii la care sunt înmatriculați. Aceeași reducere se aplică și pentru studenții care, la un interval de maximum nouă ani de la absolvirea unui program de studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara, se înscriu la un alt program de studii universitare ofertat de universitate, la același ciclu de studii universitare cu cel absolvit în cadrul UVT. Reducerea se aplică o singură dată pentru fiecare an de studiu în care studentul se regăsește în această situație, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.

 (10) Studenții bursieri ai statului român nu plătesc taxe de școlarizare.

 

            Universitatea de Vest din Timișoara are obligația să restituie, după afișarea rezultatelor finale, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor taxe, documentele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. Gratuitatea restituirii documentelor se menține vreme de 1 an de la data afișării rezultatelor. După această dată, documentele se arhivează, iar Universitatea de Vest din Timișoara își rezervă dreptul de a percepe o taxă de arhivare pentru acest serviciu, în acord cu hotărârea Senatului Universității de Vest din Timișoara. Documentele vor fi ridicate de candidați de la sediul central UVT, inclusiv în cazul în care acestea au fost depuse la un alt centru de admitere din țară.