Domeniul  Specializare  Locuri bugetate  Locuri cu taxa 
Fizică

Fizică <<Detalii>>

13 13

Fizică informatică  <<Detalii>>

16 25

Fizică medicală  <<Detalii>>

 
12 23

Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://physics.uvt.ro/educatie/licenta/

Domeniu Program de studiu Program inscriere * Perioada sustinere probe Afișare rezultate partiale Perioada confirmari / inmatriculari Contestatii Afișare rezultate finale
Fizică 03.09.2018-12.09.2018 03.09.2018-12.09.2018 12.09.2018 13.09.2018-14.09.2018 15.09.2018 16.09.2018
Fizică Fizică informatică 03.09.2018-12.09.2018 03.09.2018-12.09.2018 12.09.2018 13.09.2018-14.09.2018 15.09.2018 16.09.2018
Fizică medicală 03.09.2018-12.09.2018 03.09.2018-12.09.2018 12.09.2018 13.09.2018-14.09.2018 15.09.2018 16.09.2018
* Luni-Sâmbătă, orele 09-14, sala F202B. Duminica nu se fac înscrieri!


Există posibilitatea de a primi, la CERERE, cazare gratuită pe perioada admiterii!

Documentele necesare la înscriere


  (în scopul completării datelor prevazute în Anexa nr. 1 a Regulamentului de admitere la studiile la ciclul de licenţă al UVT) sunt:
 • Fişa de înscriere (şi Anexa 1, formular tip;) - se completeaza in momentul inscrierii - în care candidatul va trebui să menţioneze:
 • • Domeniul pentru studii universitare de licenţă şi specializarea pentru care optează candidatul;
  • dacă doreşte să urmeze pachetul de discipline psiho-pedagogice în cadrul Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic (în vederea posibilităţii de exercitare a profesiunii de profesor);
 • Scrisoarea de intentie download;
 • Anexa 2 pentru inmatriculati download;
 • Certificatul de naştere (copie xerox);
 • Cartea de identitate (copie xerox);
 • Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă numai în cazul absolvenţilor de liceu din promoţia 2018 cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi au promovat examenul – vezi şi art. 19 (din prezentul Regulament) sau copie în conformitate cu originalul (numai în cazul candidaţilor pe locurile cu taxă);
 • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • Adeverinţa medicală tip (conţinând şi dovada vaccinărilor) eliberată de medicul şcolar sau medicul de familie;
 • 2 poze 3/4;
 • 1 dosar plic;
 • Taxă de înscriere (150,00 Lei)
 • Taxă de confirmare (150,00 Lei)
 • Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă);
 • Documente doveditoare pentru cei care au obţinut premii la Olimpiadele naţionale şi internaţionale şi pentru premianţii concursului de fizică „Constantin Sălceanu”, precum şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere;
 • Pentru cei care urmează a doua facultate, la punctele a – i se adaugă:
 • dacă este student, adeverinţa de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte dacă realizează studiile în regim cu taxă sau la buget;
 • dacă este absolvent, diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original şi foaie matricolă, în original.
 • certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor se face in momentul depunerii dosarului, de către persoanele care au atribuții în acest sens, desemnate la nivelul facultății.
Admiterea la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în ciclul de studii universitare de licenţă, se face prin parcurgerea de către candidați a două probe de concurs, şi anume :

- Proba 1: Interviu motivaţional, pe baza unei scrisori de intenţie (în prealabil completată după un formular pus la dispoziţia candidaţilor sau prin completarea ei la momentul înscrierii la concurs).
Aceasta probă se va desfaşura pe tot parcurul perioadei de înscriere (conform programului mai jos detaliat) în momentul depunerii dsarului de concurs. Interviul va fi efectuat de un membru al comisiei de admitere (decan, prodecan sau un alt membru desemnat de preşedintele comisiei).
Proba se va evalua cu calificativul admis/respins. Modelul scrisorii de intenţie se găseste în Anexa 1 a prezentei metodologii şi va putea fi descărcată de pe site-ul facultăţii la http://www.physics.uvt.ro – Admitere;
Interviul motivațional se poate desfășura utilizând și mijloace electronice care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, doar în cazuri excepționale, pe baza unei cereri aprobate de comisia de admitere. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.

- Proba a 2-a constând în Concurs de dosare, pe domeniul de licenţă Fizică şi în funcţie de opţiunile exprimate pe specializări. Domeniu de studiu cuprinde trei specializări.

NOTĂ: Pentru înscrierea la concursul de admitere NU este obligatoriu ca în lista probelor susţinute de candidat la examenul de bacalaureat să se regăsească Fizica!
Înmatricularea olimpicilor: candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale, naţionale şi pe grupe de tări pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educatiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, fiind admişi cu nota 10(zece). Se au in vedere:
• distincţiile la olimpiadele școlare internaţionale;
• premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.N.C.S., în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
• premiile I, II, III la olimpiadele şcolare la nivel naţional sau pe grupe de tări în anii, la disciplinele care se studiaza numai în clasele a IX-a şi a X-a.
Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale, regionale (pe grupe de tări), la concursul "Constantin Salceanu", cât şi deţinătorii Diplomelor de Merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere, pot fi înmatriculaţi, în cadrul numărului de locuri finaţate prin granturi de studiu alocate facultăţii, fiind clasificaţi în cadrul concursului de admitere cu nota 10 (a se vedea şi Art. 11 din prezenta Metodologie).

Înscrierea şi admiterea candidaţilor care au participat la concursul de fizică “Constantin Sălceanu” cât şi a deţinătorilor Diplomei de Merit acordate de către Facultatea de Fizică, elevilor cu rezultate deosebite la fizică.
1) Participanţii la concursul de fizica “Constantin Salceanu” care au obţinut minim 60% din punctajul probelor de concurs vor fi clasificaţi în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Fizică din Timişoara cu media de admitere 10 (zece) cu condiţia promovării bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat.
2) Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Fizică de către participanţii care au obţinut cel putin 60% din punctaj se face numai după depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în condiţiile regulamentului de admitere, în sesiunea de admitere organizată de facultate.
3) Elevii cu rezultate deosebite la fizică, deţinatori ai Diplomei de Merit acordată de către Facultatea de Fizică, diploma în care se specifică faptul că deţinătorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere la Facultatea de Fizica, vor putea fi înscrişi şi clasificaţi în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Fizică din Timişoara, cu condiţia promovării bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat, media de admitere fiind 10 (zece).
4) In cazul în care există mai mulţi candidati cu Diploma de merit sau Diploma de la concursul Salceanu, decât numărul de locuri bugetate (fără taxă) alocate, departajarea se va face funcţie de opţiunile exprimate, în conformitate cu Art. 6 pct. 4 din prezentul Regulament.
5) Candidatii declarați admişi la Facultatea de Fizica în urma acestui concurs pot beneficia de burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu regulamentele în acest sens. Prezenta metodologie de admitere va fi afişată şi pe pagina web a facultăţii şi conţine în Anexa 2 (ca parte integranta) Planurile de Învăţământ ale celor 3 specializări pentru care se organizează admitere în 2018, elaborate în conformitate cu Regulamentul de elaborare a planurilor de învăţământ al UVT.
 • Desfăşurarea concursului de admitere: La Facultatea de Fizică, concursul de admitere se desfaşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, ordinea în care se vor ocupa locurile bugetate (şi se vor acorda granturile de studiu) şi cele cu taxă. În cazul candidaţilor la concursul de admitere la Facultatea de Fizică, absolvenţi cu diploma de bacalaureat, media de concurs este media obţinută la examenul de bacalaureat (cu excepţia cazurilor prevăzute la Articolele 10 şi 11 din prezenta Metodologie).
 • Comisia de admitere pe facultate stabileşte lista candidaţilor admişi în regim de subvenţie de la buget, ţinându-se seama de ordinea descrescatoare a mediilor, mai mari sau egale cu 6,00 (şase), în limita cifrei de şcolarizare şi a opţiunilor privind specializarea aleasă. Lista candidatilor admişi în regim cu taxă se stabileşte după aceleaşi criterii ca şi în cazul regimului de subvenţie de finantare de la buget.
 • În cazul egalităţii a doi sau mai mulţi candidaţi (pe acelaşi loc) departajarea se va face în funcţie de acea notă dintre probele la bacalaureat având relevanţă pentru Facultatea de Fizica (fizică, matematică, chimie, informatică sau o disciplină tehnică – la alegerea candidatului).
 • Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara.

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Fizică
Adresa:B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 108
Email: marioara.ciucanu [at] e-uvt.ro