Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Înscriere online

Fizica

Astrophysics, elementary particles and computational physics (engleză)<<Detalii>>

xx

xx

Click!

Fizică aplicată în medicină<<Detalii>>

xx

xx

Click!

Physics and Technology of Advanced Materials (română/engleză) <<Detalii>>

xx

xx

Click!

  Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://physics.uvt.ro/educatie/master/

Dosarul de admitere trebuie sa cuprindă următoarele documente:

1.      Certificat de naştere

2.      Carte identitate

3.      Diploma de licenţă (în original)*

4.      Foaia matricolă/suplimentul la diplomă *

5.      Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

6.      Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);

7.      Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (conform articolului 6, alineatul (3) – Scutiri de taxă).

8.      Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii universitare de masterat organizate în limba engleză.

Certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor se face în momentul prezentării la centrele de preluare documente deschise în sediul UVT sau in centrele de admitere UVT deschise în alte orașe..

*Pentru absolvenții promoției 2020 se va elibera o adeverinţă de licenţă ce se va depune la dosar.

 

Admiterea se face pe baza unui examen de admitere ce constă din analiza dosarului de înscriere de catre o comisie numită de către decanul facultăţii, la propunerea directorului programului de studii universitare de masterat şi a Consiliului Facultăţii.

Departajarea candidaţiilor se va face în funcţie de media la admitere, calculată după formula:

Media = 0.5*MA + 0.5*ML

unde,

·         MA - media de absolvire a studiilor de licenţă;

·         ML - media la examenul de licenţă.

 

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Fizică
Adresa:B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 108
Email: marioara.ciucanu[at] e-uvt.ro