Rezultate FINALE admitere septembrie 2021

Rezultate candidați cetățenii români și din state ale Uniunii Europene

Candidați înmatriculați


Rezultate candidați români de pretutindeni

Candidați înmatriculați


Rezultate candidați la Master didactic în Fizică

Candidați înmatriculați

Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Mai multe detalii și înscriere online

Fizica

Astrophysics, elementary particles and computational physics (engleză)<<Detalii>>

14

9

Click!

Fizică aplicată în medicină<<Detalii>>

13

8

Click!

Physics and Technology of Advanced Materials (română/engleză) <<Detalii>>

16

9

Click!

Științele educației

Masterat didactic în Fizică<<Detalii>>

6

5

Click!

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://physics.uvt.ro/educatie/master/

Dosarul de admitere trebuie sa cuprindă următoarele documente:

1.      Certificat de naştere

2.      Carte identitate

3.      Diploma de licenţă (în original)*

4.      Foaia matricolă/suplimentul la diplomă *

5.      Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

6.      Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);

7.      Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (conform articolului 6, alineatul (3) – Scutiri de taxă).

8.      Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii universitare de masterat organizate în limba engleză.

Certificarea conformității cu originalul a copiilor documentelor se face în momentul prezentării la centrele de preluare documente deschise în sediul UVT sau in centrele de admitere UVT deschise în alte orașe..

*Pentru absolvenții promoției 2020 se va elibera o adeverinţă de licenţă ce se va depune la dosar.

 

Rezultate finale admitere iulie 2021

Rezultate finale admitere Masterat didactic în Fizică - iulie 2021

IMPORTANT!

Pentru a fi înmatriculați, candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la bugetul de stat, trebuie să predea în mod obligatoriu și adeverința sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență în original la punctele de preluare a documentelor organizate de către UVT, în perioada de confirmare a locului!

Admiterea se face pe baza unui examen de admitere ce constă din analiza dosarului de înscriere de catre o comisie numită de către decanul facultăţii, la propunerea directorului programului de studii universitare de masterat şi a Consiliului Facultăţii.

Departajarea candidaţiilor se va face în funcţie de media la admitere, calculată după formula:

Media = 0.5*MA + 0.5*ML

unde,

·         MA - media de absolvire a studiilor de licenţă;

·         ML - media la examenul de licenţă.

 

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Fizică
Adresa:B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
Telefon: +40-(0)256-592 208
Email: elena.danci [at] e-uvt.ro