Examen de licență

Informăm că în data de 18 noiembrie 2021 Senatul UVT a aprobat o nouă ediție a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, disponibilă AICI.

 

Una dintre cele mai importante modificări ale acestui document este reprezentată de introducerea alineatelor (6) și (7) ale articolului 11:


Prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, facultățile stabilesc cel puțin două termene, pe parcursul semestrului al II-lea al anului de studii terminal, la care studenții trebuie să încarce, în mod obligatoriu, pe platforma de e-learning, variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare de licență sau de masterat, în vederea verificării de cadrul didactic coordonator. Cadrul didactic coordonator va oferi studenților feedback și sugestii de îmbunătățire asupra versiunilor intermediare ale lucrărilor de finalizare a studiilor universitare.

 

În cazul în care studenții nu îndeplinesc obligația de a încărca pe platforma de e- learning variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare la termenele stabilite prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aceștia vor putea încărca varianta finală a lucrării de finalizare a studiilor universitare, în vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare, doar cu acordul scris al cadrului didactic coordonator.

 

De asemenea, vă reamintim că, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1) din Metodologia privind activitatea de coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare de studii și privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), înscrierea la examenul de licență/disertație este condiționată de alegerea de către student a temei lucrării de licență/disertație propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60 de zile de la începutul anului universitar al anului de studii terminal, prin intermediul secțiunii dedicate acestui scop de pe platforma de e-learning a UVT (https://elearning.e-uvt.ro), iar temele de licență/disertație, precum și numele coordonatorilor lucrărilor se vor publica pe site-ul facultății, conform art. 6 din metodologia anterior menționată.

 

În acest moment sesiunile de coordonare au fost configurate pe platforma de e-learning, astfel că studenții se pot înrola pe aceste pagini

 

În mod excepțional, în acest an universitar alegerea temei de către studenți și înscrierea acestora în vederea coordonării lucrării de finalizare a studiilor pe platforma de e-learning se va putea face până la data de 14.01.2022.

 

Vă reamintim că depunerea variantei finale a lucrării de finalizare a studiilor universitare pe platforma https://elearning.e-uvt.ro/ se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.

 

 

 

 

Examenul de licenţă constă în două probe și se desfăşoară începând cu proba orală, urmată de prezentarea lucrării de licenţă.

 

Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică Informatică

Fizică Medicală

 

Evaluarea se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire

 

Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.

 

În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.

 

Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

 

Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.

Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00