Examen de licență

Condițiile de redactare a lucrării

Examenul de licenţă constă în două probe și se desfăşoară în aceeași zi începând cu proba orală, urmată de prezentarea lucrării, pentru fiecare candidat în parte, prin comunicare live, online, video și audio între comisia de examen şi studentul examinat utilizând platforma de e-learning Moodle și sistemul de videoconferință Google Meet/Cisco Webex.


Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică Informatică

Fizică Medicală


Evaluarea se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.


Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări.


Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire


Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.


În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.

Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică și poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.


Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.


Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la întrebări.


Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.


Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.


Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00

Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.

Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin email la secretariatul Facultăţii de Fizică la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a Facultăţii de Fizică

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (22.02.2021) .