Data examenului de licență:

Sesiunea Iulie 2021:

Proba 1: marți, 13 Iulie 2021, ora 10:00

Proba 2: joi, 15 Iulie 2021, ora 10:00

 

Sesiunea Septembrie 2021

Proba 1: duminică, 12 Septembrie 2021, ora 10:00

Proba 2: marți, 14 Septembrie 2021, ora 10:00

 

Termen limită pentru înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă:

Sesiunea Iulie 2021: 5 Iulie 2021

Sesiunea Septembrie 2021: 5 Septembrie 2021

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Certificat de competență lingvistică;

·         Raportul de similaritate (mai mic de 25%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning Moodle de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de licență (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de licență

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 5 Iulie / 5 Septembrie 2021.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de licență, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de licență și abstractul lucrării de licență. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de licență gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de licență se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

 


Condițiile de redactare a lucrării (download)


Examenul de licenţă constă în două probe și se desfăşoară începând cu proba orală, urmată de prezentarea lucrării de licenţă.


Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică Informatică

Fizică Medicală


Evaluarea se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.


Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări.


Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire


Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.


În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.

Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică și poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.


Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.


Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la întrebări.


Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.


Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.


Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00

Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.

Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin email la secretariatul Facultăţii de Fizică la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a Facultăţii de Fizică

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.


Comisii licență


REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (05.07.2021) .