Examen de licență

Data examenului de licență:

Sesiunea Iulie 2022:

Proba 1: miercuri, 06 Iulie 2022, ora 10:00

Proba 2: vineri, 08 Iulie 2022, ora 10:00

 

Sesiunea Septembrie 2022: 10 Septembrie

Proba 1: joi, 08 Septembrie 2022, ora 10:00

Proba 2: vineri, 09 Septembrie 2022, ora 10:00

 

Termen limită pentru înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă:

Sesiunea Iulie 2022: 28 Iunie 2022

Sesiunea Septembrie 2022: 02 Septembrie 2022

 

Acte necesare la înscriere:

·         Cerere de înscriere (numai absolvenţii din promoțiile anterioare)

·         Certificat de competență lingvistică;

·         Raportul de similaritate (mai mic de 25%)

·         Referatul de evaluare (încărcat pe platforma de e-learning Moodle de către cadrul didactic coordonator)

·         Lucrarea de licență (elaborată respectând Normele de redactare)

 

Depunerea lucrărilor de licență

·         se va încărca varianta finală a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle până cel târziu 28 Iunie / 02 Septembrie 2022.

·         Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de licență, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de licență și abstractul lucrării de licență. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de licență gestionată de UVT.

·         Consultarea lucrărilor de licență se poate face prin solicitarea expresă adresată secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro

 

Norme de redactare a lucrării de licență

 

Proba 1:

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală

Proba 2:

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Rezumatele subiectelor:

Fizică

Fizică-Informatică

Fizică-Medicală

 

Evaluarea se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire

 

Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.

 

În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins, prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.

Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică și poate fi urmărită online. Link-ul sesiunii online se va publica pe site-ul facultății cu o zi înainte de examen.

 

Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.

 

Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării și răspunsurile la întrebări.

 

Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

 

 Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.

 

·         Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00

·         Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.

·         Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin email la secretariatul Facultăţii de Fizică la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, în termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a Facultăţii de Fizică

·         Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

 

Comisii licență

 

REGULAMENTUL privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE FIZICĂ (11.05.2022)

Informăm că în data de 18 noiembrie 2021 Senatul UVT a aprobat o nouă ediție a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, disponibilă AICI.

 

Una dintre cele mai importante modificări ale acestui document este reprezentată de introducerea alineatelor (6) și (7) ale articolului 11:


Prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, facultățile stabilesc cel puțin două termene, pe parcursul semestrului al II-lea al anului de studii terminal, la care studenții trebuie să încarce, în mod obligatoriu, pe platforma de e-learning, variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare de licență sau de masterat, în vederea verificării de cadrul didactic coordonator. Cadrul didactic coordonator va oferi studenților feedback și sugestii de îmbunătățire asupra versiunilor intermediare ale lucrărilor de finalizare a studiilor universitare.

 

În cazul în care studenții nu îndeplinesc obligația de a încărca pe platforma de e- learning variante intermediare ale lucrării de finalizare a studiilor universitare la termenele stabilite prin regulamentele proprii privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aceștia vor putea încărca varianta finală a lucrării de finalizare a studiilor universitare, în vederea înscrierii la examenul de finalizare a studiilor universitare, doar cu acordul scris al cadrului didactic coordonator.

 

De asemenea, vă reamintim că, în conformitate cu articolul 6, alineatul (1) din Metodologia privind activitatea de coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare de studii și privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), înscrierea la examenul de licență/disertație este condiționată de alegerea de către student a temei lucrării de licență/disertație propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60 de zile de la începutul anului universitar al anului de studii terminal, prin intermediul secțiunii dedicate acestui scop de pe platforma de e-learning a UVT (https://elearning.e-uvt.ro), iar temele de licență/disertație, precum și numele coordonatorilor lucrărilor se vor publica pe site-ul facultății, conform art. 6 din metodologia anterior menționată.

 

În acest moment sesiunile de coordonare au fost configurate pe platforma de e-learning, astfel că studenții se pot înrola pe aceste pagini

 

În mod excepțional, în acest an universitar alegerea temei de către studenți și înscrierea acestora în vederea coordonării lucrării de finalizare a studiilor pe platforma de e-learning se va putea face până la data de 14.01.2022.

 

Vă reamintim că depunerea variantei finale a lucrării de finalizare a studiilor universitare pe platforma https://elearning.e-uvt.ro/ se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.