(1)   Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 este de 150 lei şi se achită la înscriere.

(2)   Taxa de înmatriculare pentru anul universitar 2020-2021 este de 150 lei şi se achită în momentul confirmării locului.

(3)   Sunt scutiţi de taxă de înscriere la admitere:

·   orfanii de ambii părinți sau de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ;

·   candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială;

·   candidaţii care au cel puţin un părinte angajat în sistemul de învățământ preuniversitar sau universitar sau în bibliotecile centrale universitare (personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic în activitate sau pensionar);

·   candidaţii care sunt cadre didactice în învăţământul preuniversitar;

·   personalul din învățământul universitar și din bibliotecile centrale universitare.

(4)   Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare încărcate de candidați pe platforma de admitere și prezentate în original la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere organizate de UVT. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere la nivel de facultate.

(5)   Taxa de înscriere la admitere se plătește o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de studii universitare de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiași facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii universitare din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se înscrie și dorește să urmeze simultan două programe de studii universitare în cadrul aceleiași facultăți, va depune câte o aplicație pe platforma de admitere pentru fiecare dintre aceste programe și va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.

(6)   În momentul înmatriculării, studenţii admişi cu taxă platesc 30% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul işi va pierde locul alocat.

(7)   În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă iniţial va trece pe locurile fară taxă, i se va restitui suma platită, aferenta celor 30 procente din valoarea taxei de studiu.

(8)   Studenții înmatriculați concomitent la două programe de studii universitare diferite din cadrul Universității de Vest din Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii universitare sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeași reducere se aplică și pentru studenții care, la un interval de maximum nouă ani de la absolvirea unui program de studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara finanțat total sau parțial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii universitare ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru fiecare an de studiu în care studentul se regăsește în această situație, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.

(9)    Studenții bursieri ai statului român nu plătesc taxe de școlarizare.