Taxe admitere


 • Taxa de înscriere: 150,00 Lei
 • Taxa de înmatriculare: 150,00 Lei. Această taxă reprezintă confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere la specializarea aleasă. Plata taxei se face conform Calendarului prezentat în Anexa 2. Neplata acestei taxe în termenul stabilit în calendar conduce la pierderea calităţii de candidat admis.
 • Taxele de studiu pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu taxă sunt actualizate și stabilite de către Senatul UVT și sunt precizate în Contractul de studiu.
 • În momentul înmatriculării, studenţii admişi cu la forma cu taxă sunt obligați să plătească 30% din valoarea taxei anuale de studiu. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine pierderea locului obţinut prin concurs.
 • Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu.
 • Scutirea de taxă de înscriere se va face pe baza unei cereri (însoţite de acte doveditoare) avizată de decanul facultăţii și aprobată de Rectorul UVT.
 • Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licență:
 • - copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar;
  - copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică.
 • Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru alți angajați UVT sau copiii acestora sau pentru candidați care depun la dosarul de înscriere documente justificative pentru necesitatea scutirii taxei (cazuri argumentate și de către conducerile facultăților).
 • Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor - martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • Candidaţii care solicită scutirea de taxa de admitere vor anexa la înscriere:
 • - cererea de scutire de taxă adresată conducerii facultății
  - copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi).
  - adeverinţa de la Casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie).
  - copie legalizată după certificatul de revoluţionar al părintelui.
  - adeverinţa din care să rezulte că susţinătorii legali sunt cadre didactice sau încadraţi în Universitatea de Vest din Timişoara.
 • Neachitarea la termen a taxelor prevăzute în Contractul de studii conduce la pierderea calităţii de student al Facultăţii de Fizică din cadrul UVT şi a drepturilor ce-i revin acestuia.
 • Studenţii bursieri ai statului român nu plătesc taxe de studiu.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent.
 • Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență.
 • Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licență pe locuri finanțate de la bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studiu de master doar în regim cu taxă.
 • Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Pentru plata prin bancă a taxei de înscriere vezi AICI iar pentru plata taxelor de confirmare sau avans la taxa de studiu vezi AICI.