UNIGHT - Noaptea Cercetătorilor Europeni 2023

Tur virtual al Facultății de Fizică

Click!

Prezentarea Facultății de Fizică

Mesajul Decanului Facultății de Fizică

Planetariul UVT, în baza de date internațională (WPD)!

Vezi detalii pe pagina dedicată!

Seismometrul Raspberry Shake, UVT

Pentru a vizualiza date live, accesați platforma Raspberry Shake. Pe harta Timișoarei (meniul Station View) seismometrul nostru este de tipul 3D, cu ID: R3687.

Principiul relativității vs. viața unui fizician.

A N U N Ț U R I

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, din nou în prestigiosul top Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară și în ediția 2021 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!

Vezi topul integral - click!

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe primul loc din țară în ediția 2020 a Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects!


ANUNȚ DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ - reclasificare pe locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă - termen studenți 19 septembrie 2023, ora 23:59!

Verificare situație școlară pe platforma StudentWeb


În atenţia studenților de la ciclul licență!

Informații importante privitoare la alegerea disciplinelor complementare care formează competențe transversale pe care le veți studia în anul universitar 2023-2024


În atenţia celor interesați!

Depunerea cererilor de prelungire de școlaritate, repetare de studii, reînmatriculare, întrerupere și reluare a studiilor de către studenți în anul universitar 2023/2024


În atenţia studenților!

Informații importante privitoare la sesiunea C - termen limită 30 august


În atenţia studenților!
Reinformare cu privire la condițiile de promovare:

În conformitate cu articolul 32 din  Codul drepturilor și obligațiilorstudentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat din UVT, la Facultatea de Fizică pentru a putea promova:

-  în anul II de studii studenții trebuie să obțină minimum 40 de credite de studii la disciplinele obligatorii și opționale (discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate, complementare) din planul de învățământ al anului I de studii. 

-   în anul III de studii studenții trebuie să obțină cel puțin 90 de credite de studii la finalul anului II de studii (acumulate în anul I și anul II de studii, conform condițiilor stabilite la nivelul Facultatii de Fizica: anul I 60 credite la disciplinele obligatorii și opționale + anul II minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale- pentru promoția 2021-2024 ).

 

 

În atenţia studenților!

Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante

În atenţia studenților!

Informații privind activitățile de voluntariat desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2022-2023

În atenţia studenților!

Examene restante din anii anteriori

În atenţia studenților!

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

În atenţia studenților!

Condiții pentru promovarea în anii superiori

În atenţia studenților!

Informații privind depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru desfășurarea de activități de voluntariat

În atenția absolvenților (fără susținerea examenului de licență/disertație) din promoțiile anterioare!

Anunţ privind înscrierea la examenele de finalizare a studiilor universitareStructura anului universitar 2022-2023

În atenţia studenților!

Înscriere la disciplina Educație fizică - semestrul al II-lea, 2022-2023

Începând din 15 februarie 2023, ora 12 - în atenţia studenților!!!

Anunț privitor la alegerea disciplinelor complementare care formează competențe transversale (DCT)

În atenţia studenților!

Reexaminarea în vederea măririi notei și susținerea examenelor restante

În atenţia studenților!

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți

În atenţia studenților!

Anunţ privind acordarea burselor în semestrul I, anul universitar 2022-2023

În atenţia studenților!
European Student Card & Legitimația de student pentru transportul feroviar (1)
European Student Card & Legitimația de student pentru transportul feroviar (2)

În atenţia studenților!
InfoCentrul studențesc & formularul general de cereri

În atenţia studenților!
Disciplina Educație Fizică - anunț și orar

În atenţia studenților!
Informații cu privire la depunerea cererilor de către studenți

Începând din 9 septembrie 2022, ora 12 - în atenţia studenților!!!
Anunț privitor la alegerea disciplinelor complementare care formează competențe transversale (DCT)
În atenţia absolvenților!

Începând cu data de 02.05.2022 se pot efectua programări pentru ridicarea diplomelor de Licență și Master aferente promoției 2021.
ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII SE FACE DOAR PE BAZA DE PROGRAMARE: click aici. În atenţia absolvenților!

În luna iulie 2022, de luni până vineri, între orele 14-16 se eliberează acte de studii fără programare.

https://actestudii.uvt.ro/

 

 


În atenția studenților cu restanță la disciplina Consiliere profesională și orientare în carieră:

Examenul va avea loc pe data de 2 septembrie 2022, ora 9:00, sala 305. Pentru orice întrebări și neclarități vă puteți adresa d-nei Alexa Luana: alexa.luana@e-uvt.ro (CCOC)

 

 


În atenţia studenților!
Anunț reexaminări și măriri de note (pdf)

În atenţia studenților - taxe de reexaminare!

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să achite o taxa aferentă reexaminării cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, termenele limită pentru achitarea taxelor de reexaminare sunt:

· 01.06.2022 - pentru sesiunea A-II (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 04.06.2022-26.06.2022);

· 22.06.2022 - pentru sesiunea B-II pentru anii terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 27.06.2022-03.07.2022);

· 29.06.2022 - pentru sesiunea B-II pentru toți anii de studii, cu excepția anilor terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 04.07.2022-10.07.2022).

Pentru susținerea examenelor restante din anii anteriori nu este necesară depunerea unei cereri, ci doar achitarea taxei aferentă reexaminării. Taxele se achită online, cu cardul, prin intermediul platformei www.studentweb.uvt.ro (secțiunea Financiar -> Plăți).

Examenele restante din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina respectivă.

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea susține examenul aferent unei discipline restante trebuie să fi îndeplinit standardele minimale ce decurg din fișa disciplinei care să vă permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată (taxele de recontractare se pot achita doar la începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină aferentă semestrului al II-lea, respectiv au achitat taxa de recontractare în termenul stabilit, și care au îndeplinit pe parcursul acestui semestru obligațiile și standardele minimale menționate în fișa disciplinei, pot susține gratuit examenul la disciplina recontractată în sesiunile A-II și B-II.


În atenţia studenților!

Reamintim că mai aveți la dispoziție doar câteva zile pentru a depune portofoliul pentru acordarea de credite pentru implicarea în activități de voluntariat, dacă doriți ca evaluarea acestuia să se facă în sesiunea A-II. Portofoliul se depune online, prin intermediul formularului general de cereri, iar termenul limită este duminică, 19 iunie 2022.

Conținutul portofoliului este următorul:

1. Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;

2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor dacă este cazul;

3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;

4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.


Menționăm că activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.În atenția studenților - Disciplina Educație Fizică!

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, fiecare student UVT trebuie să parcurgă disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii.

Disciplina Educație fizică se finalizează cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul admis/respins. Evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, statutul de student integralist fiind condiționat de promovarea disciplinei Educație fizică.

În semestrul al II-lea al acestui an universitar, modul de desfășurare a disciplinei Educație fizică pentru studenții UVT va fi corelat cu modul de desfășurare a activităților didactice la fiecare program de studii universitare de licență. Astfel, studenții care desfășoară în acest semestru activități didactice la programul de studii universitare de licență la care sunt înmatriculați în format fizic sau hibrid, vor desfășura și disciplina Educație fizică în format fizic, iar cei care desfășoară activități didactice la programul de studii universitare de licență la care sunt înmatriculați în format online vor desfășura și disciplina Educație fizică în format online.

Fiecare student va putea opta pentru a parcurge o disciplină sportivă dintr-o ofertă vastă, în conformitate cu orarul disponibil AICI. Modulele marcate cu albastru se organizează atât în format fizic, cât și în format online, restul modulelor desfășurându-se exclusiv online. Numărul de locuri disponibile la fiecare modul este menționat în orar, fiind actualizat constant.

Înscrierea la această disciplină se face în primele 3 săptămâni ale semestrului (până la data de 13 martie 2022), prin alegerea uneia dintre disciplinele sportive disponibile, accesând platforma Google Classroom cu contul de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și utilizând codul aferent disciplinei și modulului din orar de care sunteți interesați (codurile se regăsesc în documentul disponibil AICI).

Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică, studenții trebuie să acumuleze cel puțin 10 prezențe. Prin excepție, studenții înmatriculați la programe de studii la învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, trebuie să acumuleze minimum 5 prezențe pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică. Prezentarea la această disciplină se va face în echipament sportiv, iar pentru a fi considerați prezenți, studenții trebuie să:

· participe efectiv la activitatea desfășurată pe toată durata acesteia (90 de minute);

· aibă camera video pornită pe întreaga durată a activității (în cazul activităților desfășurate în regim online);

· se afle în raza de vizibilitate a camerei video, pentru a putea fi monitorizați de cadrul didactic în timpul desfășurării activităților (în cazul activităților desfășurate în regim online).

Pe parcursul semestrului nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, dar în semestrele următoare studenții pot opta, dacă doresc, pentru discipline diferite față de cele parcurse anterior.

Studenții care, din cauza unor motive medicale, nu pot desfășura activități fizice în regim obișnuit, se pot înscrie la disciplina Gimnastică medicală, în baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist, din care să rezulte diagnosticul.

Singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea acestei discipline sunt:

1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada internării (pe baza documentelor justificative);

2. studenții care practică sport de înaltă performanță - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale (pe baza documentelor justificative).

În situațiile anterior menționate, cererea de scutire (însoțită obligatoriu de documente justificative) se depune la InfoCentrul studențesc (online, la adresa de e-mail info@e-uvt.ro) și trebuie să fie aprobată de cadrul didactic din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport responsabil de facultatea la care este înmatriculat studentul.

Recontractarea semestrelor restante pentru disciplina Educație fizică

Studenții care nu au promovat până în acest moment numărul necesar de semestre aferente disciplinei Educație fizică pot recontracta această disciplină, pașii fiind următorii:

· achitarea taxei de recuperare a disciplinei (100 de lei pentru fiecare semestru ce se dorește a fi recuperat) online, prin intermediul platformei StudentWeb, până cel târziu la data de 25 februarie 2022.

· înscrierea la un număr de module de Educație fizică egal cu numărul de semestre restante pe care doresc să le recupereze (conform procedurii explicate mai sus, în primele 3 săptămâni ale semestrului - cel târziu până în data de 13 martie 2022) menționând cadrului didactic/cadrelor didactice faptul că doresc să recupereze). Nu este posibilă înscrierea la mai multe module din aceeași disciplină sportivă.

Studenții nu pot promova mai mult de două semestre aferente disciplinei Educație fizică într-unul singur.

În atenția studenților - DCT!

Platforma de alegere a disciplinelor complementare care formează competențe transversale a fost redeschisă pentru studenții din anii terminali care încă au discipline complementare restante față de prevederile planurilor de învățământ și pentru studenții din anul II care nu și-au ales disciplina complementară din semestrul 2.

Vă reamintim faptul că pentru finalizarea studiilor universitare de licență, toți studenții UVT trebuie să parcurgă și să promoveze cel puțin trei discipline complementare care formează competențe transversale.

· Astfel, accesând platforma www.dct.uvt.ro, studenții din anul terminal care nu au parcurs și promovat deja până în prezent trei discipline complementare care formează competențe transversale, pot opta pentru a urma între 1 și 3 discipline complementare în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, în funcție de câte discipline complementare nu au parcurs până la acest moment, achitând până cel târziu la data de 28.02.2022 o taxă de 100 de lei pentru fiecare disciplină ce urmează a fi parcursă. Taxa se poate achita online, cu cardul, prin intermediul platformei StudentWeb.

· În cazul în care nu au ales o astfel de disciplină pentru acest semestru, studenții din anul II pot alege o disciplină complementară care formează competențe transversale.

Termenul limită pentru înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 este 14 februarie 2022.

După începutul semestrului nu se va mai permite niciun fel de înscriere la/modificare disciplinele complementare/a disciplinelor complementare parcurse.

Sunt disponibile pentru alegere doar acele discipline complementare care formează competențe transversale care încă au locuri disponibile în semestrul al II-lea al acestui an universitar.

Înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale se face pe principiul „primul venit-primul servit”, fiecare disciplină având o limită maximă de participanți, astfel că vă recomandăm să optați pentru participarea la aceste discipline cât mai curând, pentru a beneficia de cât mai multe opțiuni disponibile. În momentul în care o disciplină atinge numărul maxim de participanți înscriși, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru a fi selectată de către alți studenți.

Înainte de a alege, vă invităm să consultați oferta disciplinelor complementare care formează competențe transversale pentru semestrul următor, publicată pe site-ul www.dct.uvt.ro, citind descrierile disciplinelor, fișele disciplinelor unde veți găsi detalii despre conținutul acestora, modalitățile de predare, bibliografia necesară sau modalitățile de evaluare, dar și CV-urile cadrelor didactice titulare ale disciplinelor.

Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare care formează competențe transversale din alt domeniu decât cel în care studiază.

Pentru alte detalii referitoare la disciplinele complementare care formează competențe transversale, vă rugăm să transmiteți un e-mail pe adresa dct@e-uvt.ro.În atenția studenților - sesiunea B-I!

Conform reglementărilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și de masterat din UVT, fiecare student are dreptul, în baza cererii individuale, de a fi reexaminat în vederea măririi notei, la maximum 3 discipline pe semestru, respectiv șase pe an, indiferent dacă acesta este integralist sau nu în momentul respectiv, cu condiția să fi promovat examenele aferente disciplinelor respective.

Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunea B aferentă fiecărui semestru, respectiv în sesiunea C, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenți la InfoCentrul Studențesc, printr-un formular specific completat cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilită prin structura anului universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare.

Astfel, pentru sesiunea B-I (14 - 20.02.2022), cererile de reexaminare în vederea măririi notelor din semestrul I al acestui an universitar se pot depune prin intermediul ACESTUI FORMULAR, până cel târziu miercuri, 9 februarie 2022.

În cazul în care un student depune o cerere de reexaminare în vederea măririi notei și nu se prezintă la examenul respectiv, se consideră că a beneficiat de una dintre posibilitățile regulamentare de a accesa acest drept.
Examenele de reexaminare în vederea măririi notei nu se pot susține pentru disciplinele studiate în anii anteriori, iar fiecare student poate susține un singur examen de mărire de notă la aceeași disciplină.

Dacă un student obține la examenul de mărire de notă o notă mai mică decât cea inițială, cadrul didactic examinator va nota în catalogul electronic nota obținută la prima examinare.

Examene restante din anii anteriori

De asemenea, vă reamintim că studenții care au examene restante din anii anteriori și doresc să le susțină în sesiunea B-I trebuie să achite taxa de reexaminare în cuantum de 100 de lei/examen până cel târziu miercuri, 9 februarie 2022.

Pentru susținerea examenelor restante din anii anteriori nu este necesară depunerea unei cereri, ci doar achitarea taxei anterior menționate.

În cazul în care un student nu se prezintă la un examen pentru care a achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Examene restante din anul universitar curent

Studenții care au examene restante la discipline studiate în semestrul curent, respectiv cei care au recontractat discipline la începutul anului universitar (și au achitat taxele aferente) pot susține examenele în sesiunea B-I în regim gratuit, fără a fi nevoie să depună vreo cerere.

Pentru a putea participa la reexaminare pentru o disciplină restantă, fiecare student trebuie să fi îndeplinit standardele minimale prevăzute în fișa disciplinei care să permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă studentul nu a îndeplinit aceste standarde în momentul în care a urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată în anul universitar următor (acest proces se desfășoară înainte de începerea anului universitar).


Evaluarea cadrelor didactice de către studenți!

Dragi studenți,

în perioada 11 – 17 ianuarie 2022, studenții UVT de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul semestrului I din acest an universitar la activitățile didactice (cursuri, seminare sau laboratoare). Platforma de evaluare se va închide în data de 17 ianuarie 2021, ora 8:00.

Începând cu acest semestru, evaluarea cadrelor didactice de către studenți se va realiza prin intermediul unei noi platforme – evaluare.uvt.ro, autentificarea realizându-se cu ajutorului credențialelor contului de @e-uvt.ro.

Chiar dacă autentificarea pe platformă se realizează cu ajutorul contului instituțional, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, astfel că încurajăm studenții să răspundă cât mai sincer tuturor întrebărilor din chestionar.

Pașii de utilizare a platformei sunt disponibili în ACEST GHID.

Pentru fiecare activitate didactică, fiecare student va completa 2 chestionare: unul de autoevaluare a propriului proces de învățare (20 de întrebări închise) și unul de evaluare a cadrului didactic (10 întrebări închise și 4 deschise). Așadar, procesul de evaluare este, începând cu această sesiune, unul mai complex, pentru a putea colecta un feedback aprofundat din partea studenților.

Scopul evaluării cadrelor didactice de către studenți este de a colecta opiniile și feedbackul studenților cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara.

În cazul în care studenții parcurg și Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică sau parcurg, în paralel, 2 programe de studii universitare, este important să schimbe contextul educațional, utilizând butonul din dreapta sus (conform ghidului), pentru a evalua toate activitățile didactice pe care le-au parcurs.

În cazul în care întâmpină dificultăți în procesul de evaluare sau identifică erori în formular, studenții ne pot transmite acest lucru printr-un e-mail la adresa edu@e-uvt.ro, însoțit de capturi de ecran cu eventualele erori.

Prin urmare, încurajăm toți studenții să efectueze evaluări complete și cât mai detaliate pentru toate activitățile didactice la care au participat în acest semestru, asigurându-i de confidențialitatea informațiilor transmise! Doar colectând opiniile studenților și colaborând vom putea îmbunătăți calitatea procesului educațional din facultatea noastră!

Vă mulțumim!

În atenţia studenților!

Modificări în "Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara"

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2021-2022 (HS 47/23.09.2021)

În atenţia studenților - înscrieri la discplina EDUCAȚIE FIZICĂ!

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest din Timișoara, pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, fiecare student UVT trebuie să parcurgă disciplina Educație fizică timp de 4 semestre, în primii 2 ani de studii (cu excepția studenților Facultății de Educație Fizică și Sport).

Disciplina Educație fizică se finalizează cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul promovat/nepromovat. Evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, statutul de student integralist fiind condiționat de promvoarea disciplinei Educație fizică.

Modul de desfășurare a disciplinei Educație fizică pentru studenții UVT va fi corelat cu modul de desfășurare a activităților didactice la fiecare program de studii universitare de licență. Astfel, studenții care desfășoară activități didactice la programul de studii universitare de licență la care sunt înmatriculați în format fizic sau hibrid, vor desfășura și disciplina Educație fizică în format fizic, iar cei care desfășoară activități didactice la programul de studii universitare de licență la care sunt înmatriculați în format online vor desfășura și disciplina Educație fizică în format online.

Fiecare student va putea opta pentru a parcurge o disciplină sportivă dintr ofertă vastă, în conformitate cu orarul disponibil AICI.

Înscrierea la această disciplină se face în primele 3 săptămâni ale semestrului (27 septembrie- 15 octombrie 2021), prin alegerea uneia dintre disciplinele sportive disponibile, accesând platforma Google Classroom cu contul de e-mail instituțional (@e-uvt.ro) și utilizând codul aferent disciplinei și modului din orar de care sunteți interesați (codurile se regăsesc în documentul disponibil AICI).

În primele 2 săptămâni de la înscriere, fiecare student are obligația de a prezenta o adeverință medicală valabilă, prin care să se evidențieze faptul că este apt pentru efort fizic. Acesta se trimite prin e-mail cadrului didactic titular al disciplinei.

Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică, studenții trebuie să acumuleze cel puțin 10 prezențe. Prin excepție, studenții înmatriculați la programe de studii la învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, trebuie să acumuleze minimum 5 prezențe pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică. Prezentarea la această disciplină se va face în echipament sportiv, iar pentru a fi considerați prezenți, studenții trebuie să:

· participe efectiv la activitatea desfășurată pe toată durata acesteia (90 de minute);

· aibă camera video pornită pe întreaga durată a activității (în cazul activităților desfășurate în regim online);

· se afle în raza de vizibilitate a camerei video, pentru a putea fi monitorizați de cadrul didactic în timpul desfășurării activităților (în cazul activităților desfășurate în regmin online).

Pe parcursul semestrului nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, dar în semestrele următoare studenții pot opta, dacă doresc, pentru discipline diferite față de cele parcurse anterior.

Studenții care, din cauza unor motive medicale, nu pot desfășura activități fizice în regim obișnuit, se pot înscrie la disciplina Gimnastică medicală, în baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist, din care să rezulte diagnosticul.

Singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea acestei discipline sunt:

1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada internării (pe baza documentelor justificative);

2. studenții care practică sport de înaltă performanță - beneficiază de scutire totală de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale (pe baza documentelor justificative).

Recontractarea semestrelor restante pentru disciplina Educație fizică

Studenții care nu au promovat până în acest moment numărul necesar de semestre aferente disciplinei Educație fizică pot recontracta această disciplină, pașii fiind următorii:

· achitarea taxei de recuperare a disciplinei (100 de lei pentru fiecare semestru ce se dorește a fi recuperat) online, prin intermediul platformei StudentWeb, până cel târziu la data de 1 octombrie 2021.

· înscrierea la un număr de module de Educație fizică egal cu numărul de semestre restante pe care doresc să le recupereze (conform procedurii explicate mai sus, în primele 3 săptămâni ale semestrului - cel târziu până în data de 15 octombrie 2021) menționând cadrului didactic/cadrelor didactice faptul că doresc să recupereze). Nu este posibilă înscrierea la mai multe module din aceeași disciplină sportivă.

Studenții nu pot promova mai mult de două semestre aferente disciplinei Educație fizică într-unul singur.În atenţia studenților - înscrieri la DCT!

Începând de marți, 7 septembrie 2021, ora 10:00, aveți ocazia să optați pentru disciplinele complementare care formează competențe transversale pe care le veți studia în anul universitar 2021-2022, accesând site-ul www.dct.uvt.ro.

Vă invităm să consultați oferta disciplinelor complementare care formează competențe transversale pentru anul universitar următor, publicată pe site-ul www.dct.uvt.ro, citind descrierile disciplinelor, fișele disciplinelor unde veți găsi detalii despre conținutul acestora, modalitățile de predare, bibliografia necesară sau modalitățile de evaluare, dar și CV-urile cadrelor didactice titulare ale disciplinelor.

Înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale se face pe principiul „primul venit-primul servit”, fiecare disciplină având o limită maximă de participanți, menționată în prezentarea discipline de pe site-ul www.dct.uvt.ro, astfel că vă recomandăm să optați pentru participarea la aceste discipline cât mai curând, pentru a beneficia de toate opțiunile disponibile. În momentul în care o disciplină atinge numărul maxim de participanți înscriși, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru a fi selectată de către alți studenți.

Vă reamintim faptul că studenții ce vor studia în anul universitar următor în anul 2 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă câte o disciplină complementară care formează competențe transversale în fiecare semestru al anului universitar, iar studenții ce vor studia în anul universitar următor în anul 3 al ciclului de studii universitare de licență trebuie să parcurgă o disciplină complementară care formează competențe transversale în semestrul 1 al anului universitar.

Fiecare student va putea opta doar pentru discipline complementare din alt domeniu decât cel în care studiază.

Studenții care nu vor studia și nu vor promova cel puțin 3 discipline complementare care formează competențe transversale pe parcursul ciclului de studii universitare de licență nu vor putea finaliza studiile universitare de licență.

Termenul limită pentru înscrierea la disciplinele complementare care formează competențe transversale pentru anul universitar 2021-2022: 14 septembrie 2021, ora 23:59:59.

Pe parcursul anului universitar nu se vor mai putea face înscrieri la discipline complementare care formează competențe transversale, astfel că este obligatoriu să efectuați alegerea în termenul menționat mai sus!

Alegere discipline complementare restante - dacă e cazul

În aceeași perioadă, începând de marți, 7 septembrie 2021, și până la data de 14 septembrie 2021, puteți efectua alegeri pentru disciplinele complementare restante din anul de studiu anterior, pe care să le studiați în anul universitar 2021-2022, dacă vă aflați în această situație, accesând site-ul www.dct.uvt.ro și alegând opțiunea Alege discipline restante.

Puteți opta pentru a parcurge încă una sau două discipline complementare care formează competențe transversale (pe lângă disciplina complementară obligatoriu de parcurs în anul 3), în funcție de semestrul pentru care aveți o disciplină complementară restantă, dacă până în prezent nu ați studiat și promovat deja cel puțin două discipline complementare.

Pentru parcurgerea unei discipline complementare restante, fiecare student trebuie să achite online o taxă de 100 de lei/disciplină. Această taxă va putea fi achitată online, cu cardul, în perioada 21-27 septembrie 2021, prin intermediul platformei StudentWeb.

Alte informații

Se vor organiza acele disciplinele care au acumulat cel puțin 80% din pragul numeric minim specific pentru organizarea formației de studiu (de exemplu – minimum 20 de opțiuni pentru o grupă de 25 de studenți). Fiecare student va opta pentru fiecare semestru în care trebuie să studieze o disciplină complementară pentru două opțiuni (una principală și una de rezervă). În cazul în care disciplina de la opțiunea principală nu are suficienți participanți pentru a se organiza, studentul va fi distribuit la opțiunea de rezervă. Dacă nici aceasta nu se va organiza, va fi contactat pentru a opta pentru alte discipline.

Studenții care nu vor opta pentru a parcurge numărul minim de discipline complementare aferent anului său de studiu nu vor fi distribuiți aleator către nicio disciplină, astfel că vor rămâne cu disciplina/disciplinele complementare restante, fiind nevoiți să le parcurgă în anul universitar următor, cu taxă, și nu vor avea dreptul să finalizeze studiile universitare de licență până când nu vor studia și promova minimum trei discipline complementare.

Despre disciplinele complementare care formează competențe transversale

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și asumă, prin Carta Universitară, misiunea de „formare inițială și continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoilor de competențe ale mediului socio-economic”, propunându-și să fie un „catalizator al dezvoltării societății românești prin crearea unui mediu inovativ și participativ de cercetare științifică, de învățare, de creație cultural-artistică și de performanță sportivă, transferând spre comunitate competențe și cunoștințe”. Astfel, printre obiectivele UVT se numără:

- dezvoltarea gândirii critice și a potențialului creativ al membrilor comunității universitare;

- crearea, tezaurizarea și răspândirea valorilor culturii și civilizației umane;

- promovarea interferențelor multiculturale, plurilingvistice și interconfesionale;

- afirmarea culturii și științei românești în circuitul mondial de valori;

- dezvoltarea societății românești în cadrul unui stat de drept, liber și democrat.

Pentru a-și îndeplini misiunea, UVT a implementat, printre altele, disciplinele complementare care urmăresc formarea unor competențe transversale, altele decât cele care vizează formarea competențelor profesionale explicite.

Competențele transversale reprezintă achiziții valorice și atitudinile care depășesc un anumit domeniu / program de studii și se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională. Acestea, fără ca enumerarea să fie limitativă, asigură: abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / argumentare și gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC; rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial; deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții; respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; abilități de a opera într-o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor exacte, științelor socio-umane și creației artistice etc.

Pentru alte detalii referitoare la disciplinele complementare, vă rugăm să transmiteți un e-mail pe adresa dct@e-uvt.ro.


În atenţia studenților!

Modalitatea de recuperare a absențelor la disciplina Educație Fizică și Sport (click!)


Anunț Birou Acte de Studii

Actele de studii din promoția 2020 se eliberează de către Birou Acte de Studii (cu excepția certificate de atestare a competențelor profesionale și a atestatelor de echivalare).

ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII SE FACE DOAR PE BAZA DE PROGRAMARE: click aici


În atenţia studenților! INFORMAȚII REEXAMINĂRI!

Studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să depună o cerere de reexaminare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, pentru disciplinele restante din anii anteriori care s-au desfășurat în semestrul al II-lea al anului universitar, termenele limită pentru depunerea cererii de reexaminare pentru susținerea examenelor în această vară sunt:

· 30.05.2021 - pentru sesiunea A-II (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 05.06.2021-27.06.2021);

· 20.06.2021 - pentru sesiunea B-II pentru anii terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 28.06.2021-04.07.2021).

· 27.06.2021 - pentru sesiunea B-II pentru toți de studii, cu excepția anilor terminali (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 05.07.2021-11.07.2021).

Cererea de reexaminare poate fi depusă exclusiv online, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina.

Ulterior depunerii cererii, trebuie achitată o taxă de reexaminare pentru fiecare examen restant (în cuantum de 100 de lei/prezentare). Taxa poate fi achitată prin intermediul platformei StudentWeb, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii de examene în care participați la evaluare (până cel târziu în data de 02.06.2021 pentru sesiunea A-II, 23.06.2021 pentru sesiunea B-II pentru anii terminali, respectiv 30.06.2021 pentru sesiunea B-II pentru toți anii de studii, cu excepția anilor terminali)

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea participa la reexaminare pentru o disciplină restantă, fiecare student trebuie să fi îndeplinit standardele minimale prevăzute în fișa disciplinei care să permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată în anul universitar următor (cererile de recontractare se pot depune doar înainte de începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină restantă dintr-un an de studii anterior aferentă semestrului al II-lea, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-II și B-II la disciplina respectivă.


În atenţia studenților și a cadrelor didactice!

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 (HS 33/18.02.2021)

Structura anului universitar 2020-2021


În atenţia studenților! INFORMAȚII REEXAMINĂRI!

Studenții care au examene restante din anii anteriori trebuie să depună o cerere de reexaminare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene în care doresc să susțină examenul respectiv.

Astfel, termenele limită pentru depunerea cererii sunt:

 • 10.01.2021 - pentru sesiunea A-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 16.01.2021-07.02.2021);

 • 07.02.2021 - pentru sesiunea B-I (perioada de desfășurare a sesiunii fiind 15.02.2021-21.02.2021).

Cererea de reexaminare poate fi depusă și prin intermediul ACESTUI FORMULAR. Cererile depuse până la acest moment prin alte mijloace sunt valabile și nu trebuie retransmise.

Examenele din anii anteriori pot fi susținute în oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina.

Ulterior depunerii cererii, este necesar să achitați taxa de reexaminare (în cuantum de 100 de lei/prezentare). Aceasta poate fi achitată prin intermediul platformei StudentWeb, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii de examene în care participați la evaluare (până cel târziu în data de 13.01.2021 pentru sesiunea A-I, respectiv 10.02.2021 pentru sesiunea B-I).

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie.

Pentru a putea susține examenul de reexaminare, trebuie să aveți îndeplinite standardele minimale ce decurg din fișa disciplinei, care să vă permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată (cererile de recontractare se pot depune doar la începutul anului universitar).

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină aferentă semestrului I, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-I și B-I la disciplina respectivă.


Modalitatea de desfășurare a activităților didactice din semestrului I


În atenţia studenților! INFORMAȚII BURSE!

În atenţia studenților și a cadrelor didactice!

METODOLOGIE privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020-2021 (HS 20/24.09.2020)

În atenţia studenților! Carnetele de student și contractele.

- Carnetele de student și legitimațiile de student se pot ridica/viza la InfoCentrul studențesc, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-16:00, punctul de lucru a InfoCentrulului studențesc se află în sediul central UVT, sala 003.

- Contractele de studii și Contractele disciplinelor vor fi generate și trimise fiecărui student, completate, prin e-mail (pe adresa de e-mail instituțională @ e-uvt.ro) în perioada următoare. După primirea acestora, trebuie să vă prezentați la InfoCentrul studențesc pentru a depune contractul semnat, până la un termen limită, care vă va fi comunicat.

- Pentru orice alte neclarități vă rugăm să vă adresați InfoCentrului la adresa de e-mail info@e-uvt.ro.

În atenţia studenților! Disciplina Educație fizică și Sport
Pentru înscrierea în vederea parcurgerii disciplinei Educație fizică și Sport, în anul universitar 2020-2021 vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:
 • Pentru a citi anunțul pentru înscriere la ore și astfel, să aflați mai multe detalii CLICK AICI
 • Regulament Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)
 • Orar Educație Fizică - Curs general (facultăți non profil) (click aici pentru a citi)

 • În atenţia absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă/disertaţie

  Începând cu data de 14.07.2020, în intervalul orar 12.00-14.00, veţi putea să ridicaţi de la secretariatul Facultăţii de Fizică adeverinţa de licenţă/disertaţie, foaia matricolă parţială şi documentele aflate în original la dosarul dumneavoastră de student.
  De la absolvenţii promoţiei 2020 ciclului licenţă se solicită două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4.


  TERMENE LIMITĂ! - În atenția studenților din anii terminali

  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de licență în varianta finală pe platforma e-learning este 1 Iulie, ora 16:00!
  Termenul limită de încărcare a lucrărilor de disertație în varianta finală pe platforma e-learning este 30 Iunie, ora 16:00!
  După ora 16.00, accesul studenților pe platformă va fi blocat.


  În atenția studenților din anii terminali

  Programarea examenelor restante din anii universitari anteriori în Sesiunea C (29.06-05.07.2020) se va face doar în baza cererilor trimise, via email, către cadrul didactic examinator, pentru avizare (pe adresa de mail instituțională: prenume.nume@e-uvt.ro). Cererile se vor trimite până cel târziu la data de 20.06.2020.

  Cadrul didactic examinator trimite cererea avizată secretariatului facultății pe adresa secretariat.fizica@e-uvt.ro, în vederea introducerii taxei.


  Anunț Birou Acte de Studii

  Din data de 18.05.2020 Biroul Acte de Studii al Universității de Vest din Timișoara a reînceput activitatea cu publicul. Pentru mai multe informaţii va rugăm să accesati link-ul.

  Noaptea Europeană a Cercetătorilor 2020 – înregistrarea ediției live